Dataskyddsförklaring Hemsida och tjänster för BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

1. Om oss
2. Varför behandlar vi dina data
3. Vilka uppgifter samlar vi in från dig och bearbetar dem
4. Vem har tillgång till dina uppgifter och till vilka vi sänder dina data
5. Lagringsperioder
6. Dina rättigheter
7. Användning av vår hemsida - profilering, cookies och webtracking
8. Ytterligare information och bestämmelser för individuella tjänsters

1. Om oss

Vi, BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH ansvarar för insamling, bearbetning och lagring av dina data. Detaljer om oss finns när som helst i vår imprint.

Noggrann hantering av dina personuppgifter har högsta prioritet för oss. Vi följer lagbestämmelserna vid bearbetningen, till exempel Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR) och tillhörande nationella bestämmelser.

Denna dataskyddsförklaring gäller för alla våra domäner (https://www.britax-roemer.se) tillgängliga webbplatser för vårt företag. Om du byter inom ramen för vårt erbjudande till andra operatörers webbsidor, finns det deras egna regler för dataskydd, som respektive operatör är ansvarig för deras webbplatsernas innehåll.

Eftersom vi skulle vilja ge dig en omfattande översikt över behandlingen av personuppgifter i vår grupp ger vi nedan en översikt över alla våra tjänster där vi samlar in och behandlar personlig information.

I den mån separata eller ytterligare villkor gäller för enskilda tjänster eller vi ber dig om ditt samtycke, meddelar vi dig separat innan du använder respektive tjänst (t.ex. för att prenumerera på nyhetsbrevet eller inköp i vår webbutik)

Vi tar också en rad säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information. Sändningar mellan din webbläsare och våra servrar, till exempel, är alltid transport-krypterad; dessutom upprätthåller vi en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information hela tiden.

2. Varför behandlar vi dina data

Du kan i princip använda vår hemsida utan att avslöja din identitet. Om du vill registrera dig för en av våra personliga tjänster, använda vår webbutik, eller registrera dig för vårt nyhetsbrev, ber vi om ditt namn och annan personlig information. Det är ditt val om du vill ange dessa (utökade) data. Data som vi absolut behöver för att tillhandahålla våra tjänster är markerade som sådana.

Insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter sker för följande ändamål utifrån följande rättsliga grunder:

- Kontraktsförhandlingar enligt artikel 6 para. 1 lit. a) och b) GDPR
- Avtalshantering enligt artikel 6 para. 1 lit. b) GDPR
- Kundhantering enligt artikel 6 para. 1 lit. b) och c), f) GDPR
- Kommunikation och datautbyte enligt artikel 6 para. 1 lit. a), b) c), f) GDPR
- Extern representation och reklam enligt artikel 6 para. 1 lit. a), f) GDPR
- Genomförande av samtyckedeklarationer enligt artikel 6 para 1 lit. a) GDPR
- Säkerställ att ett databehandlingssystem fungerar korrekt enligt artikel 6 para. 1 lit. c) och f) GDPR
- Sökandes urvalsförfarande i samband med personal- och resurshantering baserad på artikel 6 para. 1 lit. a), b) GDPR med hänsyn till § 26 BDSG-ny

3. Vilka uppgifter samlar vi in från dig och bearbetar dem

Vi samlar in olika kategorier av personuppgifter från dig. Personuppgifter betyder all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En fysisk person betraktas som identifierbar, vilken kan identifieras direkt eller indirekt, i synnerhet genom association med en identifierare, såsom ett namn. Personuppgifter innehåller exempelvis information som ditt namn, adress, telefonnummer och födelsedatum (om det anges). Statistisk information som inte direkt eller indirekt kan kopplas till dig - som populariteten hos enskilda webbsidor med våra offerter eller antalet användare av en sida - är inte personlig information. Det finns direkt och indirekt samlade data. I båda fallen samlas data endast i den mån det är nödvändigt. Uppgifterna behandlas uteslutande för de ändamål som nämns under punkt 2. Oavsett om du vill ge oss uppgifter som, samtidigt som du optimerar användningen av våra tjänster för dig, men inte är nödvändiga, är i ditt beslut. Motsvarande datafält är markerade som "frivilliga".

Uppgifterna som samlas in direkt inkluderar:

- Hälsning och namn, till exempel för att personifiera ditt användarkonto eller att beställa i vår webbshop
- E-postadress och eventuellt ett lösenord som valts av dig, t.ex. för att få nyhetsbrev eller använda ditt kundkonto
- Adressdata, till exempel för orderbehandling (leverans) i samband med vår webbshop
- Fordonsdata som en del av användningen av vår Fit Finder®
- Betalningsdata, för att behandla betalningen av din beställning
- Sökande data, för att utföra vår online ansökningsprocess
- Data som du sänder oss aktivt och medvetet i samband med användningen av våra tjänster
- Övriga uppgifter som du frivilligt skickar till oss, till exempel datafält fyllda av dig och markerad som "frivilligt"

Dessutom samlas indirekt data om dig vid användningen av våra tjänster :

- Tekniska anslutningsdata, till exempel den besökta sidan på vår webbplats, din IP-adress, förkortad av de tre sista siffrorna (förutom betalningstransaktioner, där vi måste överföra fullständig IP-adress till vår betalningsleverantör av säkerhetsskäl), datum och tid för samtalet, använd terminal. Detta görs för att verifiera godkännandet av åtgärder och autentisering av den begärande användaren av våra tjänster. De rättsliga grunderna är artikel 6 para. 1 lit. c) i samband med art. 32 och art. 6 para. 1 lit. f) GDPR Vårt berättigade intresse är att säkra vår webbserver, till exempel för att försvara sig mot attacker och för att säkerställa funktionaliteten hos våra tjänster.
- Uppgifter som samlas in som en del av webbplats-spårning, e-post-spårning, nyhetsbrev-spårning
- Uppgifter som vi mottar i samband med orderbehandling i nätbutiken av våra tjänsteleverantörer, till exempel information om sannolikheten för betalning och betalningsvårigheter eller leveransmeddelanden

Minderåriga:

Vår hemsida är inte avsedd för minderåriga och vi samlar inte medvetet personuppgifter från minderåriga.

Om personer under 16 år överför personuppgifter till oss är detta endast tillåtet om föräldern eller vårdnadshavaren har samtyckt eller samtyckt till ungdomens samtycke. För detta ändamål måste vårdnadshavarens kontaktuppgifter meddelas oss enligt artikel 8 para 2 GDPR för att övertyga oss om vårdnadshavarens samtycke. Dessa uppgifter och uppgifterna för den mindreåriga kommer sedan att behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy.

Om vi upptäcker att en minderårig under 16 år har skickat personliga uppgifter utan vårdnadshavarens samtycke eller samtycke från den minderårige, tar vi omedelbart bort informationen.

4. Vem har tillgång till dina uppgifter och till vilka vi sänder dina data

a) Tillgång

Tillgång till dina personuppgifter som lagras av oss är begränsad till våra anställda och de tjänsteleverantörer som beställts av oss, vilka måste hantera dessa personuppgifter på grund av deras uppgift.

Om tredje part har tillgång till dina uppgifter har vi fått tillstånd från dig eller det finns en rättslig grund för detta.

För tillhandahållande av tjänster och för bearbetning av dina uppgifter använder vi oss också av tjänsteleverantörer (bland annat för hosting, nyhetsbrevsförsändelse, leverans av beställda varor, betalningsbehandling, sändning av brev eller e-post samt vård och analys av databaser , optimering av webbplatser och förbättringar, säkra våra webbservrar eller spårning av webbplatser). I den mån dessa är föremål för särskilda bestämmelser, har vi utfört dessa nedan för varje tjänst för dig. Tjänsteleverantörerna behandlar uppgifterna uteslutande enligt instruktioner från oss och har varit skyldiga att följa gällande bestämmelser om dataskydd. Alla orderprocessorer har valts noga och har endast tillgång till dina uppgifter som krävs för tillhandahållandet av tjänsterna i den utsträckning och för den period som krävs, eller i den utsträckning som du har samtyckt till bearbetning och användning av data.

b) Datautbyte inom företagsgruppen

Ett datautbyte inom den grupp av företag som vi tillhör äger rum inom EU / EES och tjänar endast för interna administrativa ändamål. Om en överföring av personuppgifter sker i våra företag i tredjeländer sker detta på grundval av EU-standardavtalet 2010 enligt artikel 46.2. c GDPR i samband med beslut av Europeiska kommissionen daterad 05.02.2010 (2010/87 / EU).

Med "företagsgrupp" menar vi anknutna företag i den mening som avses i artikel 4 nr 19 GDPR.

c) Överföring till tredje land och rättslig grund

Servrarna hos några av de tjänsteleverantörer vi använder finns i USA och andra länder utanför Europeiska unionen. Företagen i dessa länder omfattas av ett dataskyddslag som i allmänhet inte skyddar personuppgifter i samma utsträckning som i Europeiska unionens medlemsstater. Om din information behandlas i ett land som inte har en erkänd nivå av dataskydd, till exempel Europeiska unionen, använder vi kontraktsmässiga eller andra erkända medel för att säkerställa att din personliga information är tillräckligt skyddad. Vi pekar uttryckligen på dig i samband med de enskilda tjänsterna på detta igen.

Om en överföring av personuppgifter sker i tredje land görs detta på grundval av EU-kommissionens lämplighetsbeslut om skydd av EU-U.S. .-Privacy Shield enligt artikel 45 GDPR eller EU-standardavtalet 2010 enligt artikel 46 andra stycket 2. c GDPR i samband med beslut av Europeiska kommissionen daterad 2010-20-05 (2010/87 / EU) eller på grundval av ditt samtycke enligt artikel 49 para 1 lit. a) GDPR.

d) Överföring till brottsbekämpande myndigheter

I undantagsfall tillhandahåller vi personuppgifter till brottsbekämpande organ. Detta sker på grundval av motsvarande juridiska förpliktelser, till exempel från strafflagstiftningen, skattelagen, lagen om penningtvätt eller polislagen.

5. Lagringsperioder

Vi lagrar personuppgifter inom ramen för lagstadgade bestämmelser eller ditt samtycke.

För att bestämma den konkreta lagringsperioden använder vi följande kriterier:

Vi lagrar personuppgifterna till de ändamål för vilka de samlades in (till exempel i slutet av ett avtalsförhållande eller vid den sista aktiviteten om det inte finns någon evig skuld eller om ditt samtycke för den specifika databehandlingen återkallas).

En lagring utöver det sker endast om

- lagstadgade lagringsskyldigheter (t.ex. enligt AO och HGB) finns;
- Uppgifterna behövs fortfarande för att hävda och utöva juridiska påståenden eller för att försvara sig mot rättsliga krav, till exempel på grund av tekniska och rättsmedicinska krav för att avvärja attacker mot våra webbservrar och deras åtal.
- Annulleringen skulle strida mot de registrerade prsonernas berättigade intresse; eller
- ett annat undantag finns om artikel 17 abs. 3 GDPR gäller.

6. Dina rättigheter

Du har ett antal lagstadgade rättigheter som vi skulle vilja hänvisa till nedan. Dessutom kommer vårt dataskyddspersonal naturligtvis också att vara till ditt förfogande för alla frågor angående dina personuppgifter samlade och behandlade av oss under kontaktuppgifterna nedan.

a) Rätt till information och dataöverföring

Du har rätt till information om de personuppgifter du behandlar hos oss när som helst.

Om databehandlingen är baserad på ditt avtal eller i enlighet med artikel 6 para 1 b) GDPR, kan du också, enligt artikel 20 para.1 i GDPR, begära att dina personuppgifter lagras i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. På begäran kan vi vidarebefordra data direkt till mottagaren efter eget val.

b) Rätt till rättelse, begränsning och avbokning

I enlighet med artiklarna 16-18 GDPR kan vi begära att vi korrigerar, begränsar (blockerar) eller raderar dina personuppgifter om uppgifterna har behandlats felaktigt av oss, om det finns anledning att begränsa ytterligare databehandling eller om databehandling har blivit olaglig av olika skäl eller om lagringen inte kan tas upp av andra rättsliga skäl. Vi påpekar att din rätt till radering kan begränsas av lagstadgade retention perioder.

c) Rätt att överklaga

Om vår databehandling uteslutande grundar sig på vårt berättigade intresse enligt artikel 6 para.1 f) GDPR, kan du göra invändningar mot denna behandling enligt artikel 21 para.1 i GDPR. Då upphör vi att behandla dina uppgifter om vi inte kan visa legitima grunder för bearbetning som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen är för att verkställa, förfölja eller försvara en rättslig fordran. Dessutom har du alltid rätt att motsätta dig användningen av data för direkt marknadsföring med verkan för framtiden, i enlighet med art. 21 para. 2 GDPR

d) Rätt att återkalla

Om du har tillåtit oss att behandla dina personuppgifter med samtycke, har du rätt att återkalla i enlighet med artikel 7 para 3 GDPR med verkan för framtiden

e) Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Du är fri att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot den europeiska dataskyddsförordningen eller andra nationella och internationella dataskyddslagar.

Kontaktuppgifterna hos vår tillsynsmyndighet är:

Bayrisches Landesamt für Datenschutz (BayLDA)

Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
poststelle@lda.bayern.de

f) Kontaktuppgifter

För att utöva dina rättigheter kan du skicka oss ett informellt meddelande till följande kontaktuppgifter. På samma sätt, hänvisa till återkallelsen av ditt samtycke genom att ange vilken förklaring av samtycke du vill återkalla till följande kontaktuppgifter:

Resonsible
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Deutschland
Telefon: +49 (0) 8221-3670-0
Telefax: +49 (0) 8221-3670-210
datenschutz@britax.com

7. Användning av vår hemsida - profilering, cookies och webtracking

a) Grundläggandet om cookies och borttagningsalternativ

Vi använder så kallade cookies i vissa delar av vår hemsida, till exempel för att känna igen besökarnas preferenser och att kunna designa webbplatsen i enlighet med detta Detta möjliggör enklare navigering och en hög användarvänlighet på en webbplats. Cookies hjälper oss också att identifiera särskilt populära områden på vår webbsida. Cookies är små filer som lagras på en besökares hårddisk. De tillåter att hålla information under en viss tid och att identifiera besökarens dator. För bättre användarvägledning och individuell prestanda använder vi permanenta cookies.

Vi använder också så kallade session cookies, som automatiskt raderas när du stänger webbläsaren. Du kan ställa in din webbläsare för att informera dig om placeringen av cookies. Detta gör användningen av cookies transparent för dig.

Tekniskt inte nödvändiga cookies sätter vi inte förrän du har uttryckt ditt samtycke, vilket du självklart kan återkalla när som helst.

Som en del av vår cookie-information på vår hemsida har du kommit överens om följande uttalande:

Den här webbsidan använder spårnings-cookies eller spårnings-programvara för att hjälpa dig, bland annat att tillhandahålla hela vår funktionalitet och därigenom en bättre online-upplevelse. Du hittar mer detaljerad information om de cookies och webbspårningsmetoder som används av oss samt de samtycken du har gett oss i vår dataskyddsförklaring på Integritetspolicy. Tekniskt onödiga cookies eller vår spårningsprogram aktiveras dock inte förrän du har gett ditt samtycke. [verenskomna]

Om du helt och hållet utesluter användningen av cookies, kan du inte använda enskilda funktioner på vår hemsida - inklusive möjligheten till cookiebaserad opt-out av spårning. Vänligen tillåt eventuellt de tjänster av opt-out-cookies där du vill sluta spåra.

Tänk också på att borttagning av alla cookies kommer att leda till att även opt-out-cookies tas bort också. Du kan behöva återställa detta om det behövs. Cookies är också webbläsarbundna, dvs. de måste alltid ställas in separat för varje webbläsare du använder på varje enhet du använder. De nödvändiga länkarna finns nedan i beskrivningen av respektive tjänst.

Följande cookies används av oss - om du tillåter detta och inte har ställt in en eller flera out-put-cookies - för ett visst ändamål:

b) Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen av dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer din IP-adress förkortas av Google i förväg i Europeiska unionens medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På vår ordning kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Ett sätt att göra invändningar mot webbanalys via Google Analytics är att ställa in en avkodspaket som instruerar Google att inte lagra eller använda din information för webbanalysändamål. Observera att med den här lösningen kommer webanalysen endast att göras så länge som borttagnings-cookien sparas av webbläsaren. Om du vill avbryta nu, vänligen https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=en#disable.

Du kan också förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsars programvara i enlighet därmed. Vi påpekar dock att du i det här fallet inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin helhet. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera webbläsarpluggen som finns tillgänglig enligt följande länk. Den aktuella länken är: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Mottagare av data: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

c) Återförsäljare / Google Maps

Användning:

Vår webbplats använder tjänsten "Google Maps". När du besöker Google Maps på denna webbplats skickas dessa data till Google.

Person ansvarig för att köra Google Maps på vår webbplats ("Google"):

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View
CA, 94043 USA

Ansvarig för databehandling av personer som bor inom Europeiska unionen / EES och Schweiz:
Google Ireland Ltd.
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4
Irland

I en överenskommelse enligt artikel 26.1 i GDPR bestämdes det mellan de gemensamt ansvariga personerna vem som uppfyller vilken skyldighet enligt GDPR avtalet:

Den överenkommelsen i betydelsen av Artikel 26 stycke 1 DSGVO med Google finns på följande länk:
https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/

Kontaktuppgifter för dataskydd:

Googles dataskyddskommissionär kan kontaktas med följande webbformulär:
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=de

Kategorier av berörda personer:

Besökare på vår hemsida som använder Google Maps

Kategorier av personuppgifter:

Data som Google behandlar via besökarna på webbplatsen finns på följande länk:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, kompletterad med den separata sekretesspolicyen för Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Uppkomst av data:

Google tar emot data direkt från de registrerade personerna över vår website.

Rättslig grund för databehandling:

Vi använder Google Maps endast med ditt samtycke, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.
De rättsliga grunderna för vilka plattformsoperatören baserar databehandling finns på följande länk:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, kompletterad med den separata sekretesspolicyen för Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Syftet med databehandling:

Vi använder Google Maps för att hjälpa dig att planera din rutt med följande ändamål:

  • Extern presentation och reklam,
  • kommunikation och datautbyte,
  • event management,
  • om nödvändigt, kontraktsinitiering och avveckling

De mål som Google strävar efter med databehandling finns på följande länk: kompletterad med den separata sekretesspolicyn för Google Maps:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, kompletterad med den separata sekretesspolicyen för Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Lagringstid:

Vi lagrar inte några data.
Lagring och radering av data är Google:s plikt. Informationen därtill finns på följande länk:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, kompletterad med den separata sekretesspolicyen för Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Mottagarens kategorier:

Vi eller våra anställda och tjänsteleverantörer har inte tillgång till data som behandlas av Google.
Mottagarkategorierna för dem Google uppenbarar uppgifterna, liksom information om datautbyte mellan interna företag, finns på följande länk: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, kompletterad med den separata sekretesspolicyen för Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Dataöverföringar till tredjeländer:

Som en del av användningen av Google Maps behandlas uppgifterna också av Google LLC. Den relaterade överföringen av data till USA som ett tredjeland utan adekvat dataskyddsnivå skyddas av EU-USA: s Privacy Shield-certifiering av Google LLC:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Som ett resultat av avtalen om Privacy Skydd mellan EU och USA, måste Google därför ge de berörda personerna olika rättigheter, som de då kan hävda direkt mot Google LLC: privacy-shield-google@google.com
Google kommer att överföra, lagra och på annat sätt behandla uppgifterna oavsett var de registrerade är bosatta i USA, Irland eller något annat land där Google är verksamt. Tillhörande dataöverföringar till tredjeländer är säkrade genom ett EU-kommissionens beslut om tillräcklighet enligt artikel 45 GDPR eller med lämpliga garantier enligt artikel 46 GDPR:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Involverad logik och omfattning av en profilering eller ett automatiskt individuellt beslut baserat på de insamlade data:

Om de registrerade spåras genom att samla in sina uppgifter, oavsett om de använder cookies eller liknande tekniker eller genom att lagra IP-adressen, är Google skyldig att informera dem. Informationen finns på följande länk:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, kompletterad med den separata sekretesspolicyen för Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Samtycke från berörda personer:

De gemensamma kontrollanterna måste ge de berörda personerna olika rättigheter avseende behandling av deras uppgifter. De rättigheter som de registrerade personer har rätt till finns i vår integritetspolicy. Dessa kan hävdas direkt mot Google.
Googles kompetenta tillsynsmyndighet är:
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland
Webadress: http://gdprandyou.ie/contact-us/

d) Google AdWords

Vår webbplats använder tjänsten "Google AdWords", som gör det möjligt för marknadsförare att sätta annonser i träfflistorna på både Google Search och Googles nätverkssökresultat. Detta görs på grundval av fördefinierade sökord, varigenom en annons i träfflistan endast äger rum när en sökordssökande sökning utförs.

Google AdWords har som mål att marknadsföra vår webbplats genom att visa relevanta annonser på tredje parts webbplatser, i resultatlistan i Google Sök och genom att visa relevant tredjepartsannonsering via vår webbplats.

Genom att klicka på en motsvarande Google-annons som hänvisar till vår webbplats ställer Google en cookie. Cookien tillåter både oss och Google att förstå om du har nått vår webbplats via en AdWords-annons och genererade intäkter.

De insamlade data kommer att användas av Google för att sammanställa statistik (till exempel det totala antalet användare som medieras av Google AdWords, vår AdWords-kampanjsucces) för att utarbeta vår webbplats. Varken vi eller någon annan Google AdWords-annonsör får någon information från Google som kan identifiera dig.

Med hjälp av de inställda cookies lagras emellertid personlig information, som de webbplatser du besöker. Google kan dela den här informationen med andra.

Du kan när som helst göra invändningar mot Googles intressebaserade annonsering genom att besöka följande länk för bortkoppling:

https://www.google.de/settings/ads

Vi använder också Google AdWords för att samla in information om vilka av våra produkter eller tjänster du är intresserad av. Så här fyller vi i så kallade remarketinglistor i Google AdWords med vilka Google AdWords-annonser kan målinriktas mot dig.

För att mäta AdWords-annonsernas effektivitet överför vi även de transaktioner som utförts på vår webbplats till Google AdWords. Detta hjälper oss att bättre skräddarsy vår marknadsföring för framtida aktiviteter.

Mottagare av data: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

e) Olapic

Vi använder programvaran från Olapic, Inc. ("Olapic") på vår hemsida. Användare av Olapic kan ladda upp egna bilder via Instagram eller via vår hemsida och, om så önskas, ge dem text (tillsammans kallad "artikel"). Vi använder bidrag från Olapic via vår hemsida för att i samband med din användning erbjuda och marknadsföra produkter till andra kunder. Bilderna visas både på produktens detaljsidor på webbplatsen och på andra centrala platser som t.ex. Hemsida visas och länkad till de visade produkterna. Samtycke från användarna för användningen av bilderna på vår hemsida kan återkallas när som helst. Vänligen rikta din invändning mot vår adress ovan. Olapic spårar också vilken bild som mottas positivt av webbplatsanvändare och särskilt vilka bilder som har ett positivt inflytande på shoppingbeteendet på vår hemsida.

f) Power Reviews

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke under eller efter din beställning genom att aktivera en kryssruta eller genom att klicka på en knapp som tillhandahålls för detta ändamål, skickar vi din påminnelsemailadress till Power Reviews för att skicka en recension av din beställning Detta kommer att påminna dig via e-post om möjligheten att lämna in en rating. Detta samtycke kan när som helst återkallas genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet ovan eller direkt till Power Reviews. Dessa betyg skickas till utvalda återförsäljare via Power Reviews-nätverket. Power Reviews spårar också vilket betyg som är mest positivt accepterat av användarna. Dessutom kan det mätas vilken av recensionerna som påverkat köpbeslutet.

Mottagare av data: Power Reviews, 1 N. Dearborn Street, Chicago, IL 60602, US (https://www.powerreviews.com/)

g) CQuotient

CQuotient kvoten är en omfattande personaliseringslösning för webbplatser. CQuotient är en integrerad del av vårt butikssystem, Salesforce Commere Cloud, och utnyttjar de senaste revolutionära framstegen inom prediktiv intelligens och kombinerar dem med djup kunskap om detaljhandel och cloud-based-teknikinfrastruktur. CQuotient används för att generera förslag baserat på ditt bläddrabeteende som andra produkter kan vara av intresse för dig.

h) Tealium

Tealium är en konsumentdatabasplattform där information om användningen av webbplatsen och även transaktionsdata skickas. Tealium samlar rörelse- och beteendeuppgifter på webbplatsen och fyller därmed remarketinglistor som senare kan nås via Google Adwords. Vidare skickas all transaktionsdata till Tealium om inköp, eftersom e-post för orderbekräftelser eller e-postmeddelanden för nyhetsbrev (om registrerade) utlöses av Tealium. Tealium gör det möjligt för oss att få en enhetlig bild av våra besökare och webbplatskunder och för att vi ska kunna kommunicera med dig så effektivt som möjligt.

i) Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Commerce Cloud Services är en mjukvara-som-en-service-lösning. Es handlar om en enstämd tjänst, som gör det möjligt att utveckla och förvalta en anpassningsbar, enkelt hanterbar E-Commerce-Website. Commerce Cloud Services inkluderar Digital, den huvudsakliga webbhotellstjänsten; ett orderhanteringssystem och Commerce Cloud Einstein som gör det möjligt för oss att utnyttja artificiell intelligens för att förbättra våra e-handelsaktiviteter.

Commerce Cloud lagrar personlig information som behandlas, till exempel information om köpare som besöker vår webbplats för kommersiell Cloud-värd och skapar konton eller genomför transaktioner (kontaktuppgifter, aktivitetsposter, transaktioner, poster, etc.)

j) Sociala-medier-knappar

Vår webbplats använder sociala-medier- knappar (Facebook, Youtube, Instagram) så att du kan interagera med tredje part.

Dessa sociala-medier-knappar är inte integrerade som plugins via en så kallad iFrame, men som länkar. Genom att trycka på sociala-medier-knapparna vidarebefordras du direkt till respektive leverantörs sida. För överensstämmelse med dataskyddsbestämmelserna och för korrekthet, aktualitet och fullständighet av databehandlingen som tillhandahålls där är den ansvariga leverantören ansvarig (i betydelsen av) Art. 4 Nr. 17 GDPR.

k) Facebook besökare aktion pixel

Inom vår hemsida använder vi "besökare-aktions-pixel" från Facebook Inc.

På så sätt kan beteendet hos registrerade Facebook-användare spåras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Detta gör det möjligt för oss att spåra effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål. Uppgifterna som samlas på detta sätt är anonyma för oss, det vill säga vi ser inte personuppgifterna för enskilda användare. Dessa uppgifter lagras och bearbetas dock av Facebook, som vi informerar om enligt vår kunskap. Facebook kan länka denna information till ditt Facebook-konto och även för egna marknadsföringsändamål, enligt Facebooks policy för dataanvändning https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan aktivera Facebook och dess partnerbolag att visa annonser på och utanför Facebook.
Den rättsliga grunden för användningen av denna tjänst är artikel 6 para 1 mening. 1 bokstav a) GDPR. Du har också samtyckt till denna cookie som en del av ditt samtycke till cookies. Du kan objekta som följer: (Länk till att inaktivera samtycke) Du kan också invända som en registrerad användare av samlingen via Facebook-pixeln och använda dina data för att visa Facebook-annonser på följande adress: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

l) Hotjar

Vår webbplats använder Hotjar för att bättre förstå användarens behov och att optimera service och användarvänlighet. Hotjar är en tekniktjänst som hjälper oss att bättre förstå användarupplevelsen (t ex hur mycket tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de klickar, vad användarna gör och vad de inte gör etc.) och det gör det möjligt för oss att tillhandahålla vår tjänst baserat på användaråterkoppling. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om användarnas och deras enheters beteende (i synnerhet enhetens IP-adress (inspelad och lagrad i anonym form), enhetens skärmstorlek, enhetstypen (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation , den geografiska platsen (endast land), det favoritspråket som används för att representera vår hemsida). Hotjar lagrar denna information i en pseudonym användarprofil. Varken Hotjar eller vi kommer någonsin att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller matcha dem med andra uppgifter om en enda användare. För mer information, läs sekretesspolicyen för Hotjar genom att klicka på den här länken.
Du kan vägra att skapa en användarprofil, lagring av data om din användning av vår hemsida av Hotjar och användningen av spårningscookies av Hotjar på andra webbplatser genom att följa den här avvisningslänken.

8. Ytterligare information och bestämmelser för individuella tjänster

a) Newsletter

Vid förfrågan från dig kommer vi att skicka ut vårt nyhetsbrev gällande de ämnesområden som du har valt. Vi kommer även skicka ut uppdaterad information om vårt bolag. Vänligen notera att vi inte kan påbörja din prenumeration av nyhetsbrevet förrän du har bekräftat din prenumerationsförfrågan genom vårt dubbla opt-in-förfarande.
Personuppgifterna som vi samlar in vid registreringsförfarandet för din prenumeration av nyhetsbrev kommer behandlas för att individanpassa nyhetsbrevet (t.ex. för att omnämna dig vid namn) samt för att sända nyhetsbrevet till dig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter med effekt för framtiden. Varje nyhetsbrev innehåller en länk som du kan klicka på för att återkalla ditt samtycke. Om du hellre vill det kan du kontakta oss direkt för att återkalla ditt samtycke samt för att vi ska implementera din begäran om återkallelse. Detaljer gällande det samtycke till behandlingen som du har lämnat till oss kommer kommuniceras till dig i den epost som du mottar vid förfarandet för dubbel opt-in.
Vårt nyhetsbrev inkluderar funktioner och innehåll från tjänsten Segmanta, Rothschild Boulevard 45, Tel Aviv, Israel 6688306, IL („Segmanta“). Segmantas integritetspolicy kan hittas här.

Vi använder tjänster som tillhandahålls av Sendgrid Inc. 1801 California Street, Suite 500, Denver, Colorado 80202, USA („Sendgrid“) för att skicka eposter och notifikationer. Sendgrid är en molnbaserad leverantör av Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), vilken fungerar som ett epostleveranssystem.
Sendgrids integritetspolicy kan hittas här.

Vänligen notera att nivån av skydd för personuppgifter i USA och Israel inte är lika hög som inom EU.

b) Utlottning

Från tid till annan har du möjlighet att delta i tävlingar eller liknande erbjudanden på vår hemsida. Som en del av dessa åtgärder kan personuppgifter också samlas in och lagras i syfte att behandla. Deras Innehåll visas i respektive anmälningsblanketten. Data som vi inte nödvändigtvis behöver för tävlingens beteende, men som till exempel tillåter oss att meddela dig snabbare vid en seger, är uttryckligen markerade som frivillig information. Den personliga information som du lämnar till oss inom ramen för en sådan utlottningsaktion kommer endast att användas för hantering av kampanjen (i fall av en utlottning, till exempel för bestämning av vinster, vinnande anmälan och sändning av priset). Efter avslutad åtgärd kommer uppgifterna från deltagarna som inte vunnit att raderas omedelbart eller när det gäller vinnaren efter det att lagstadgade lagringsskyldigheten upphör att gälla.

c) Online-ansökningsprocess

Vi erbjuder dig möjlighet att ansöka online via e-post. Överföringen av de data som du matat in samt de bifogade filappendix sker via en osäker anslutning. Vi rekommenderar därför att du använder krypteringsprogrammet för att skicka oss dina uppgifter. Din elektroniska ansökningsdata kommer att accepteras av den ansvariga personalavdelningen och vidarebefordras till den avdelning som ansvarar för respektive ståndpunkt eller till den person som ansvarar för behandlingen. Alla inblandade behandlar dina ansökningshandlingar med den nödvändiga vården och absolut konfidentiellt.

Efter att ha avslutat urvalsprocessen lagrar vi din ansökan för 3 månader och sedan radera eller förstöra eventuella kopior, såvida vi inte har ingått ett anställningskontrakt med dig. Skulle vi vilja godta dina ansökningsdokument i vår ansökningspool, kontaktar vi dig därefter. I anmälan kan du aktivt samtycka till ytterligare lagring av dina dokument.

d) Online-Shop

Vi erbjuder dig på vår hemsida en webbutik där du kan köpa produkter från vårt hus.

Vi använder de uppgifter som samlats in från dig för genomförandet av kontraktet, särskilt för att du ska kunna köpa och leverera produkter och att utföra betalningen.

Om det är nödvändigt, i det här sammanhanget bearbetar vi också dina uppgifter för kreditkontrollen, om detta också är nödvändigt för kontraktets utförande, artikel 6 para 1 lit. b) GDPR, eller vi har ett berättigat intresse för det, art 6 para 1 lit. f) GDPR. Vårt berättigade intresse föreligger om ingående av ett kontrakt med dig är nära förestående, så att en finansiell standardrisk för oss är kopplad (till exempel för avbetalningar, order / leverans på konto) och avtalets slut beror endast på ditt kreditbetyg.

Beroende på den valda leveransmetoden kommer vi att tillhandahålla nödvändiga uppgifter - om de är tillgängliga och om du har gett ditt samtycke kompletterat med din e-postadress och telefonnummer för paketmeddelande, möte eller för överföring av paketspårningsinformation - till dig valda sändningsleverantör avsedd för genomförande av frakt och leverans.

Vi vidarebefordrar även de uppgifter som krävs för att betalningen ska kunna genomföras och om nödvändigt riskhanteringen till den leverantör av betaltjänster som du valt. Följande ytterligare information och bestämmelser gäller för detta:

i) Betalningssätt PayPal

Inom ramen för vår webbshop gör vi det möjligt för dig att betala med betalningstjänstleverantören PayPal. Betalningen behandlas antingen via din PayPal eller via PayPal via ditt kreditkort eller bankkonto. Dessutom erbjuder PayPal köparskydd och förtroende.

Genom att välja betalningstjänstleverantör PayPal i webbshopen överförs data automatiskt till PayPal. Härmed uttryckligen samtycker du till denna överföring av personuppgifter (för- och efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, orderuppgifter, leveransdata) öronmärkta för genomförandet av betalningen och förebyggandet av bedrägerier, om du välja betalningsmetod PayPal.

Utbytet av data sker inte bara för att betalningen skall kunna genomföras utan också för identifiering, förebyggande av bedrägerier och minskning av vår standardrisk, i den mån det är nödvändigt, utbyts uppgifter om den ekonomiska situationen och tidigare köp och betalningsbeteende. I detta sammanhang utbyter Paypal också data med kreditbyråer, förutsatt att de har ett berättigat intresse och inte står i konflikt med den registrerades legitima intressen.

Uppgifterna kan vidarebefordras till anknutna företag; detta gäller även leverantörer av nedströms tjänsteleverantörer (processorer, gemensamma kontrollanter och tredje parter, i den mån det är nödvändigt för genomförandet av kontraktet).

Du kan återkalla detta samtycke till PayPal när som helst med framtida effekt. En återkallelse har ingen effekt på tidigare överföringar.

PayPals tillämpliga dataskyddsbestämmelser finns på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Mottagare av data: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg

ii) Betalningssätt Kreditkort

Inom ramen för vår webbshop gör vi det möjligt för dig att betala med kreditkort. De nödvändiga kreditkortsuppgifterna kommer att sändas direkt till betalningsleverantören Adyen och kommer inte att skickas till oss.

Genom att välja betalningsmetod "kreditkort" överförs data automatiskt till Adyen. Härmed uttryckligen samtycker du till denna överföring av personuppgifter (för- och efternamn, adress, adress,inköpspris, IP-adress, et al) öronmärkta för genomförandet av betalningen och förebyggandet av bedrägerier, om du välja betalningsmetod kreditkort.

Uppgifterna kan vidarebefordras till anknutna företag; detta gäller även leverantörer av nedströms tjänsteleverantörer (processorer, gemensamma kontrollanter och tredje parter, i den mån det är nödvändigt för genomförandet av kontraktet).

Du kan återkalla detta samtycke till Adyen när som helst med framtida effekt. En återkallelse har ingen effekt på tidigare överföringar.

Mottagare av data: Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, The Netherlands

iii) Betalningssätt omedelbar överföring

Inom ramen för vår webbshop gör vi det möjligt för dig att betala med omedelbar överföring till betalningstjänstleverantören SOFORT GmbH.

Med hjälp av ovanstående betalningsmetod är en realtidsbetalningsbekräftelse till oss som säljare möjlig, så att vi kan börja omedelbart med leveransen av din beställning.

När du väljer betalningsmetod omedelbar överföring överförs data automatiskt till SOFORT GmbH. Härmed godkänner du uttryckligen för överföring av personuppgifter (för- och efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, bankuppgifter, PIN, TAN, inköpspris) för betalningen och bedrägeribekämpning om du bestämmer dig för att betala med omedelbar överföring.

Utbytet av data sker inte bara för att betalningen skall kunna genomföras utan också för identifiering, förebyggande av bedrägerier och minskning av vår standardrisk, i den mån det är nödvändigt, utbyts uppgifter om den ekonomiska situationen och tidigare köp och betalningsbeteende. I detta sammanhang utbyter SOFORT GmbH också data med kreditbyråer, förutsatt att de har ett berättigat intresse och inte står i konflikt med den registrerades legitima intressen.

Uppgifterna kan vidarebefordras till anknutna företag; detta gäller även leverantörer av nedströms tjänsteleverantörer (processorer, gemensamma kontrollanter och tredje parter, i den mån det är nödvändigt för genomförandet av kontraktet).

Du kan återkalla detta samtycke till SOFORT GmbH när som helst med framtida effekt. En återkallelse har ingen effekt på tidigare överföringar.

De tillämpliga dataskyddsbestämmelserna för SOFORT GmbH finns på https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ abgerufen werden.

Mottagare av data: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Deutschland.

iv) Betalningssätt giropay

Inom ramen för vår webbshop gör vi det möjligt för dig att betala med betalningstjänstleverantören giropay. Registrering är inte nödvändig. Om du väljer denna betalningsmetod väljer du din bank från vars konto du vill göra betalningen. Du kommer då att hänvisas till din banks webbportal och kan göra din överföring som vanligt. Om din bank inte deltar i denna betalningsmetod kan du inte använda den här betalningsmetoden.

Om du väljer betalningsmetoden Giropay i vår webbutik som betalningsalternativ, skickas inga personuppgifter vidare till Giropay.

Giropay's data protection information can be accessed at https://www.giropay.de/kaeufer/sicherheit-datenschutz/

e) Kundkonto

Vi erbjuder dig på vår hemsida möjligheten att skapa ett personligt kundkonto. Kundkontot låter dig personifiera tjänsterna på vår webbplats du har valt, länka dem och spara dina önskade inställningar.

f) Fit Finder®

Du har möjlighet att hitta på vår hemsida rätt barnstol för ditt barn och ditt fordon. För detta kan du ange fordonets märke, modell och eventuellt tillverkningsår och vi informerar dig om vilka av våra barnstolar som är lämpliga för detta fordon. Om ditt fordon ännu inte är med i vår lista har du möjlighet att berätta om din egen erfarenhet om det behövs.

Personuppgifterna som samlas in i detta sammanhang kommer att raderas direkt efter att de skickats till oss och motsvarande information som vi har lämnat och inte lagras med annan information, till exempel din kundprofil.

g) Databehandling för direktpost

Brevreklam

Om det är tillåtet enligt lag kan vi också använda ditt namn och den postadress som är känd för oss för att skicka annonser till våra egna erbjudanden. Rättslig grund Art 6 para 1 lit. f) i samband med övervägandegrund 47 GDPR. Vårt legitima intresse är att främja försäljning eller efterfrågan bland våra befintliga kunder Naturligtvis kan du motsätta dig behandlingen av dina data för reklamändamål när som helst i framtiden. Ett skriftligt meddelande till ovanstående kontaktuppgifter är tillräckligt. Efteråt tar vi bort dina data från vår mailinglista. Vi kommer då att behålla de uppgifter som bekräftar din opposition i ytterligare 6 år i enlighet med artikel 17 para 3 lit. e) GDPR. Under den här tiden kommer dina personuppgifter att blockeras mot vidare bearbetning.

Telefonreklam

I den utsträckning som lagen tillåter kan vi också använda ditt namn, företagstillhörighet och telefonnummer för att ge dig råd om dina egna erbjudanden, förutsatt att ditt påstådda intresse föreligger. Den rättsliga grunden är artikel 6 para 1 lit. f) i samband med skäl 47 GDPR, § 7 para 2 nr. 2 UWG. Vårt legitima intresse är att främja försäljning eller efterfrågan bland våra befintliga kunder Naturligtvis kan du motsätta dig behandlingen av dina data för reklamändamål när som helst i framtiden. Ett skriftligt meddelande till ovanstående kontaktuppgifter är tillräckligt. Efteråt tar vi bort dina data från vår mailinglista. Vi kommer då att behålla de uppgifter som bekräftar din opposition i ytterligare 6 år i enlighet med artikel 17 para 3 lit. e) GDPR. Under den här tiden kommer dina personuppgifter att blockeras mot vidare bearbetning.