Modern Slavery Act Statement

BRITAX GROUP

Förklaring till Modern Slavery Act

 

Denna förklaring har publicerats i enlighet med Modern Slavery Act 2015. Den anger de åtgärder som vidtagits av Britax Group Limited och andra relevanta företag som kontrolleras av Britax Group Limited (”gruppen”) för att förhindra modernt slaveri och människohandel i dess affärs- och leveranskedja. Denna förklaring utgör gruppens uttalande om slaveri och människohandel för räkenskapsåret som slutar 31 december 2020.

Inledning

Slaveri, träldom, tvångsarbete och människohandel (”Modernt slaveri”) är globala frågor. Vi har åtagit oss att säkerställa att det inte finns något modernt slaveri i våra leveranskedjor eller i någon del av vår verksamhet. Vi agerar etiskt och med integritet i våra affärsrelationer och i att utveckla, implementera och genomdriva system och kontroller för att säkerställa att modernt slaveri inte finns någonstans i våra leveranskedjor.

Vår verksamhet och våra leveranskedjor

Vi är en global tillverkare och distributör av bilbarnstolar, barnvagnar, cykelsitsar, produkter för barnkammare och relaterade tillbehör. Vårt moderbolag per den 31 december 2020 var Persimmon Midco LLC, ett aktiebolag i Delaware, med huvudkontor i South Carolina. Per den 31 december 2020 hade gruppen 938 anställda över hela världen med produktionsanläggningar i Storbritannien, USA, Tyskland och Kina med försäljnings- och marknadsföringsverksamhet i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien, Australien och Nya Zeeland. Gruppens globala årliga omsättning under året fram till den 31 december 2020 var (med förbehåll för revision) cirka 294,4 miljoner euro. Vi är organiserade i regionala affärsenheter (Amerika, EMEA och Asien-Stillahavsområdet) och våra leveranskedjor inkluderar råvaruleverantörer och kontraktstillverkare.

Policyer, avtalsenliga kontroller och åtaganden

Vi har åtagit oss att säkerställa att det inte finns något modernt slaveri i våra leveranskedjor eller i någon del av vår verksamhet. Vi agerar etiskt och med integritet i våra affärsrelationer och i att implementera och genomdriva system och kontroller för att säkerställa att modernt slaveri inte finns någonstans i vår leveranskedja.

Enligt våra globala och regionala uppförandekoder:

  • respekterar och iakttar vi de lagar, regler och föreskrifter som gäller för våra företag runt om i världen;
  • respekterar vi mänskliga rättigheter och kräver att vår leveranskedja gör detsamma;
  • konkurrerar vi etiskt; och
  • respekterar vi rättvis anställningspraxis.

Vi har också en visselblåsarpolicy som tillhandahåller ett ramverk inom vilket individer öppet eller anonymt kan rapportera alla etiska problem, inklusive frågor i samband med modernt slaveri. Alla problem som tas upp hanteras på högre nivå, uppmärksammas av styrelsen och utreds grundligt. Alla nödvändiga åtgärder vidtas. Visselblåsarens anonymitet skyddas.

Företagsbesiktningsprocessen i relation till modernt slaveri

Vi driver en leverantörskedja som omfattar leverantörer som vi har arbetat med, besökt och inspekterat under ett antal år. Vi vet att modernt slaveri kan vara mest utbrett i de delar av en försörjningskedja som arbetar i vissa högriskområden och bland särskilt utsatta grupper. Innan nya leverantörer tillkommer genomför vi därför en godkännande- och ackrediteringsprocess. Ett nyckelområde i denna process, innan man godkänner och lägger till en ny leverantör i våra leveranskedjor, inkluderar en bedömning av denna leverantörens arbetspraxis, inklusive praxis i samband med barn- eller tvångsarbete, betalning av minimilön, anställdas arbetsmiljö och skydd mot diskriminering.

Vi har inrättat och/eller fortsätter att utveckla ytterligare system för att identifiera och bedöma potentiella riskområden i våra försörjningskedjor, minska risken för att modernt slaveri förekommer i våra försörjningskedjor och övervaka potentiella riskområden. Under 2020 anslöt sig den globala Britax-verksamheten till Sedex, en av världens ledande medlemsorganisationer för etisk handel, som arbetar med företag för att förbättra arbetsvillkoren i globala leveranskedjor. Implementeringen av Sedex-plattformen ska vara slutförd under 2021. Sedex-medlemskapet bör bidra till att ytterligare förbättra vår företagsbesiktningsprocess.

2020 upphandlade gruppen dessutom nya medarbetarutbildningar inklusive specifika kurser som täcker Modern Slavery Act 2015 med praktiska steg för inköpsteam och ökad medvetenhet om risker och problem inom modernt slaveri. Denna upphandling var en del av gruppens pågående utbildningsprogram för anställda. Alla tillämpliga anställda bör genomgå denna utbildning, på obligatorisk basis, under 2021. Förbättrad medvetenhet och utbildning för anställda bör bidra till att ytterligare förbättra vår företagsbesiktningsprocess och effektiviteten av våra åtgärder i samband med modernt slaveri.

Vi fortsätter att granska våra avtal och utveckla strategiska affärsrelationer med leverantörer i viktiga delar av våra leveranskedjor för att säkerställa att nödvändiga standarder finns på plats och upprätthålls för att förhindra modernt slaveri i våra leveranskedjor.

Leverantörens efterlevnad av våra värderingar och etik

Vi har nolltolerans mot modernt slaveri. Som en del av de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att alla i våra leveranskedjor och våra entreprenörer följer våra värderingar och etik fortsätter vi att driva ett program för efterlevnad för leveranskedjan. Detta inkluderar besök av inköps-, kvalitets- och ingenjörsteam, en periodisk styrkortsprocess och regelbundna besök av gruppens chefsjurist. Som ett resultat av den globala COVID-19-pandemin och reserestriktioner och andra inskränkningar, som påtvingats av regeringar runt om i världen, avsedda att begränsa spridningen av viruset, avbröts periodiska besök under 2020 och vår förmåga att vidareutveckla vår försörjningskedja försämrades.

Vår effektivitet vid bekämpning av modernt slaveri

För att bedöma effektiviteten av våra åtgärder mot modernt slaveri granskar vi följande nyckeltal:

  • resultaten av vårt efterlevnadsprogram för leveranskedjan;
  • antalet klagomål i samband med modernt slaveri som rapporterats eller avslöjats i leveranskedjan; och
  • nivåer för personalutbildning.

Sedex-medlemskapet, som beskrivs ovan, bör bidra till att ytterligare förbättra vår effektivitet.

Ytterligare steg

Vi fortsätter att regelbundet kontrollera effektiviteten av befintliga åtgärder som vi har vidtagit i syfte att bibehålla och ytterligare förbättra vår effektivitet när det gäller att bedöma och åtgärda problem och risker som är relevanta för att förebygga modernt slaveri i vår verksamhet och i våra leveranskedjor. Detta kommer att fortsätta under 2021.

Detta uttalande godkändes av styrelsen för Britax Group Limited den 29 juni 2021 och kommer att granskas och uppdateras årligen.

30 juni 2021

Michael Pacharis
Chief Executive Officer
Britax Group Limited

2016 Version

2017 Version

2018 Version

2019 Version